5:00
Vì sao bạn làm việc nhiều đến thế?
7
Học
Ôn Tập
Vì sao bạn làm việc nhiều đến thế?
Warumarbeitestdusoviel?
Tôi đang tiết kiệm tiền mua nhà
IchsparefüreinHaus
Trọng trách của bạn thật to lớn
Dasistsehrverantwortungsvollvondir
Bạn đã tiết kiệm tiền mua bất động sản bao giờ chưa?
HastduGeldfüreineImmobiliegespart?
Tôi vẫn đang phải trả khoản vay sinh viên của mình
IchzahlenochmeinenStudienkreditab
Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn tất việc đó?
Wielangebrauchstdudafür?
Có lẽ là mãi mãi
Wahrscheinlichewig
Học
Reset progress