5:00
Nasaan ang damit ko?
6
Mag-aral
Balikan
Nasaan ang damit ko?
Varärminakläder?
Nasa labada sila
Deäritvätten
Wala akong maisusuot
Jagharingetatthamig
Maaari kang manghiram sa akin
Dukanlånamina
Maliit ang damit mo para sa akin
Dinakläderärförsmåförmig
Kailangan mong maghintay kung ganun
Dumåstevänta
Mag-aral
Reset progress