5:00
Mga Sasakyan
21
Mag-aral
Balikan
ambulansya
enambulanse
bisikleta
ensykkel
buldoser
enbulldozer
bus
enbuss
kotse
enbil
trak
enlastebil
trak ng bumbero
enbrannbil
motorsiklo
enmotorsykkel
sasakyan ng pulis
enpolitibil
iskuter
enscooter
sasakyang pang isports
ensportsbil
tangke
entank
taxi
endrosje
traktor
entraktor
eroplano
etfly
bangka
enbåt
lantsa
Enferge
tren
ettog
barko
etskip
helikoptero
ethelikopter
bangkang may layag
enseilbåt
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Norwegian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Norwegian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Norwegian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress