5:00
Pagpunta
56
Mag-aral
Balikan
Pauwi na ako
Sayapulangkerumah
Pumunta ka sa silid aklatan
isahan, isang tao
Kamupergikeperpustakaan
Pumupunta siya sa paaralan
Diapergikesekolah
Pumunta siya sa silid aklatan
Diapergikeperpustakaan
Pumupunta kami sa sinehan
Kamipergikebioskop
Pumupunta sila sa panaderya
Merekapergiketokoroti
Pumunta kayo sa bangko
maramihan, maraming tao
Kalianpergikebank
Pupunta ako sa istasyon ng pulisya
Sayapergikekantorpolisi
Uuwi ka na
isahan, isang tao
Kamupulangkerumah
Pupunta siya sa silid aklatan
Diapergikeperpustakaan
Pupunta na siya sa paaralan
Diapergikesekolah
Pupunta kami sa panaderya
Kamipergiketokoroti
Pupunta sila sa sinehan
Merekapergikebioskop
Pupunta kayo sa simbahan
maramihan, maraming tao
Kalianpergikegereja
Hindi ako pumupunta sa bar
Sayatidakpergikebar
Hindi ka pupunta sa istasyon ng bus
isahan, isang tao
Kamutidakpergiketerminalbus
Hindi siya pumupunta sa café
Diatidakpergikekafe
Hindi siya pumupunta sa simbahan
Diatidakpergikegereja
Hindi kami pumupunta sa gym
Kamitidakpergikegym
Hindi sila pumupunta sa tagapag-ayos ng buhok
Merekatidakpergikepenatarambut
Hindi kayo pumupunta sa barbero
maramihan, maraming tao
Kaliantidakpergiketukangcukur
Hindi ako pupunta sa istasyon ng bus
Sayatidakpergiketerminalbus
Hindi ka pupunta sa bar
isahan, isang tao
Kamutidakpergikebar
Hindi siya pupunta sa simbahan
Diatidakpergikegereja
Hindi siya pupunta sa café
Diatidakpergikekafe
Hindi kami pupunta sa tagapag-ayos ng buhok
Kamitidakpergikepenatarambut
Hindi sila pupunta sa barbero
Merekatidakpergiketukangcukur
Hindi kayo pupunta sa gym
maramihan, maraming tao
Kaliantidakpergikegym
Pumunta ako sa munisipyo
Sayapergikebalaikota
Pumunta ka sa hotel
isahan, isang tao
Kamupergikehotel
Pumunta siya sa bukid
Diapergikesebuahpeternakan
Pumunta siya sa museo
Diapergikemuseum
Pumunta kami sa paradahan
Kamipergikeparkiran
Pumunta sila sa botika
Merekapergikeapotek
Pumunta kayo sa istasyon ng pulisya
maramihan, maraming tao
Kalianpergikekantorpolisi
Hindi ako nagpunta sa tanggapan ng koreo
Sayatidakpergikekantorpos
Hindi ka nagpunta sa restawran
isahan, isang tao
Kamutidakpergikerestoran
Hindi siya pumunta sa zoo
Diatidakpergikekebunbinatang
Hindi siya pumunta sa pamilihan
Diatidakpergikesupermarket
Hindi kami pumunta sa paaralan
Kamitidakpergikesekolah
Hindi sila pumunta sa silid aklatan
Merekatidakpergikeperpustakaan
Hindi kayo pumunta sa munisipyo
maramihan, maraming tao
Kaliantidakpergikebalaikota
Pupunta ba ako sa panaderya?
Apakahsayapergiketokoroti?
Pumupunta ka ba sa bangko?
isahan, isang tao
Apakahkamupergikebank?
Pumupunta ba siya sa bar?
Apakahdiapergikebar?
Pumupunta ba siya sa istasyon ng bus?
Apakahdiapergiketerminalbus?
Pupunta ba tayo sa isang café?
Apakahkamipergikekafe?
Pumupunta ba sila sa simbahan?
Apakahmerekapergikegereja?
Pumupunta ba kayo sa sinehan?
maramihan, maraming tao
Apakahkalianpergikebioskop?
Nagpunta ba ako dun?
Apakahsayapergikesana?
Nagpunta ka ba sa tagapag-ayos ng buhok?
isahan, isang tao
Apakahkamupergikepenatarambut?
Nagpunta ba siya sa barbero?
Apakahdiapergiketukangcukur?
Nagpunta ba siya sa ospital?
Apakahdiapergikerumahsakit?
Nagpunta ba kami sa hotel?
Apakahkamipergikesebuahhotel?
Nagpunta ba sila sa bukid?
Apakahmerekapergikepeternakan?
Nagpunta ba kayo sa museo?
maramihan, maraming tao
Apakahkalianpergikemuseum?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Indonesian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Indonesian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Indonesian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress