5:00
Nasaan ang damit ko?
6
Mag-aral
Balikan
Nasaan ang damit ko?
मेरेकपड़ेकहाँहै?
mērē kapaṛē kahām̐ hai?
Nasa labada sila
वेधोनेमेंहैं
vē dhōnē mēṁ haiṁ
Wala akong maisusuot
मेरेपासपहननेकेलिएकुछभीनहींहै
mērē pāsa pahananē kē li'ē kucha bhī nahīṁ hai
Maaari kang manghiram sa akin
आपमेराउधारलेसकतेहैं
āpa mērā udhāra lē sakatē haiṁ
Maliit ang damit mo para sa akin
तुम्हारेकपड़ेमेरेलिएबहुतछोटेहैं
tumhārē kapaṛē mērē li'ē bahuta chōṭē haiṁ
Kailangan mong maghintay kung ganun
आपकोतबइंतजारकरनाहोगा
āpakō taba intajāra karanā hōgā
Mag-aral
Reset progress