5:00
When do I get paid?
6
Study
Review
When do I get paid?
资?
wǒ shén me shí hou néng ná dào gōng zī?
At the end of the month
zài yuè dǐ
I need to pay my rent now
wǒ xiàn zài xū yào fù fáng zū
I will see what I can do
wǒ huì kàn kàn wǒ néng zuò shén me
I appreciate it
wǒ hěn gǎn jī
It would help me a lot
zhè duì wǒ yǒu hěn dà bāng zhù
Study
Reset progress