5:00
Clothing
22
Study
Review
a sock
wà zi
a sweater
yī jiàn máo yī
pants
kù zi
shorts
duǎn kù
a t-shirt
T
yī jiàn T xù
a hat
yī dǐng mào zi
a cap
yī dǐng mào zi
a tie
yī tiáo lǐng dài
a shoe
yī shuāng xié zi
a sandal
liáng xié
sunglasses
mò jìng
pyjamas
睡衣
shuì yī
a coat
yī jiàn wài tào
jeans
niú zǐ kù
underwear
nèi yī
a bra
xiōng zhào
a blouse
chèn shān
a purse
yī gè qián bāo
a bag
yī gè bāo
a glove
yī zhǐ shǒu tào
a zipper
lā liàn
a handkerchief
shǒu pà
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress