5:00
Những Con Số
10
Học
Ôn Tập
Một
Один
Odin
Hai
Два
Dva
Ba
Три
Tri
Bốn
Чотири
Čotiri
Năm
П’ять
P’âtʹ
Sáu
Шість
Šístʹ
Bảy
Сім
Sím
Tám
Вісім
Vísím
Chín
Дев’ять
Dev’âtʹ
Mười
Десять
Desâtʹ
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Ukraina sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Ukraina
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Ukraina đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress