5:00
Quần áo của tôi đâu?
6
Học
Ôn Tập
Quần áo của tôi đâu?
sontmesvêtements?
Chúng đang ở trong tiệm giặt ủi
Ilssontdanslalessive
Tôi không có gì để mặc cả
Jen'airienàmemettre
Bạn có thể mượn của tôi
Tupeuxemprunterlesmiens
Quần áo của bạn quá nhỏ đối với tôi
Tesvêtementssonttroppetitspourmoi
Vậy thì bạn phải đợi thôi
Ilfaudraattendrealors
Học
Reset progress