5:00
Nói
58
Học
Ôn Tập
Tôi nói mọi chuyện
Sanonkaiken
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Etsanomitään
Anh ấy nói rất nhiều
Hänsanoopaljon
Cô ấy nói một chút
Hänsanoovähän
Nó nói điều gì đó
Sesanoojotain
Chúng tôi không nói gì cả
Emmesanomitään
Họ nói rất nhiều
Hesanovatpaljon
Các bạn nói một điều gì đó
số nhiều, vài người
Sanottejotain
Tôi không đang nói gì cả
Ensanomitään
Bạn đang nói mọi chuyện
số ít, một người
Sanotkaiken
Anh ấy đang nói một chút
Hänsanoovähän
Cô ấy đang nói rất nhiều
Hänsanoopaljon
Nó không đang nói gì cả
Seeisanomitään
Chúng tôi đang nói một điều gì đó
Sanommejotain
Họ đang nói một điều gì đó
Hesanovatjotain
Các bạn đang nói rất nhiều
số nhiều, vài người
Sanottepaljon
Tôi không nói tất cả mọi chuyện
Ensanokaikkea
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Etsanomitään
Anh ấy không nói nhiều
Häneisanopaljoa
Cô ấy không nói một chút gì
Häneisanovähää
Nó không nói gì cả
Seeisanomitään
Chúng tôi không nói điều đó
Emmesanositä
Họ không nói nhiều
Heeivätsanopaljoa
Các bạn không nói nhiều
số nhiều, vài người
Ettesanopaljoa
Tôi không đang nói bất cứ điều gì cả
Ensanomitään
Bạn không đang nói ra tất cả mọi thứ
số ít, một người
Etsanokaikkea
Anh ấy không đang nói một chút gì cả
Häneisanovähää
Cô ấy không đang nói nhiều
Häneisanopaljoa
Nó không đang nói rằng
Seeisanositä
Chúng tôi không đang nói gì cả
Emmesanomitään
Họ không đang nói nhiều
Heeivätsanopaljoa
Các bạn không đang nói nhiều
số nhiều, vài người
Ettesanopaljoa
Tôi đã không nói gì cả
Ensanonutmitään
Bạn đã nói mọi chuyện
số ít, một người
Sanoitkaiken
Anh ấy đã nói rất nhiều
Hänsanoipaljon
Cô ấy đã nói điều gì đó
Hänsanoijotain
Chúng tôi đã nói một chút
Sanoimmevähän
Họ đã không nói gì cả
Heeivätsanoneetmitään
Các bạn đã nói ra mọi thứ
số nhiều, vài người
Sanoitkaiken
Tôi đã không nói nhiều
Ensanonutpaljoa
Bạn đã không nói mọi chuyện
số ít, một người
Etsanonutkaikkea
Anh ấy đã không nói gì cả
Häneisanonutmitään
Cô ấy đã không nói điều đó
Häneisanonutsitä
Chúng tôi đã không nói điều đó
Emmesanoneetsitä
Họ đã không nói một chút
Heeivätsanoneetvähää
Các bạn đã không nói điều đó
số nhiều, vài người
Ettesanoneetsitä
Bạn có nói bất kỳ điều gì không?
số ít, một người
Sanotkomitään?
Anh ấy có nói điều gì đó hay không?
Sanookohänjotain?
Cô ấy có nói điều này không?
Sanookohäntämän?
Chúng ta có nói bất cứ điều gì không?
Sanommekomitään?
Họ có nói điều gì đó hay không?
Sanovatkohejotain?
Các bạn có nói về nó không?
số nhiều, vài người
Sanottekosen?
Các bạn đã nói gì đó phải không?
số ít, một người
Sanoitkojotain?
Anh ấy có nói gì không?
Sanoikohänmitään?
Cô ấy đã nói thế sao?
Sanoikohänsen?
Chúng ta đã nói điều gì đó phải không?
Sanoimmekojotain?
Họ có nói bất cứ điều gì không?
Sanoivatkohemitään?
Các bạn đã nói điều đó phải không?
số nhiều, vài người
Sanoittekosen?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Phần Lan sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Phần Lan
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Phần Lan đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress