5:00
Nói
58
Học
Ôn Tập
Tôi nói mọi chuyện
Sinasabikolahat
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Walakangsinasabi
Anh ấy nói rất nhiều
Maramisiyangsinasabi
Cô ấy nói một chút
Kauntiangsinasabiniya
Nó nói điều gì đó
Maysinasabiito
Chúng tôi không nói gì cả
Walakamingsinasabi
Họ nói rất nhiều
Maramisilangsinasabi
Các bạn nói một điều gì đó
số nhiều, vài người
Maysinasabikayo
Tôi không đang nói gì cả
Walaakongsinasabi
Bạn đang nói mọi chuyện
số ít, một người
Sinasabimolahat
Anh ấy đang nói một chút
Kauntiangsinasabiniya
Cô ấy đang nói rất nhiều
Maramisiyangsinasabi
Nó không đang nói gì cả
Walaitongsinasabi
Chúng tôi đang nói một điều gì đó
Maysinasabikami
Họ đang nói một điều gì đó
Maysinasabisila
Các bạn đang nói rất nhiều
số nhiều, vài người
Madamikayongsinasabi
Tôi không nói tất cả mọi chuyện
Hindikosinasabilahat
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Walakangsinasabi
Anh ấy không nói nhiều
Hindisiyamasyadongnagsasalita
Cô ấy không nói một chút gì
Hindisiyanagsasalitangkaunti
Nó không nói gì cả
Walaitongsinasabi
Chúng tôi không nói điều đó
Hindinaminsinasabiyan
Họ không nói nhiều
Hindisilamasyadongnagsasalita
Các bạn không nói nhiều
số nhiều, vài người
Walakayongmasyadongsinasabi
Tôi không đang nói bất cứ điều gì cả
Walaakongsinasabi
Bạn không đang nói ra tất cả mọi thứ
số ít, một người
Hindimosinasabilahat
Anh ấy không đang nói một chút gì cả
Hindisiyanagsasabingkaunti
Cô ấy không đang nói nhiều
Hindisiyanagsasabingmarami
Nó không đang nói rằng
Hindinitosinasabiito
Chúng tôi không đang nói gì cả
Walakamingsinasabi
Họ không đang nói nhiều
Hindisilamasyadongnagsasalita
Các bạn không đang nói nhiều
số nhiều, vài người
Hindikayomasyadongnagsasalita
Tôi đã không nói gì cả
Walaakongsinabi
Bạn đã nói mọi chuyện
số ít, một người
Sinabimolahat
Anh ấy đã nói rất nhiều
Angdaminiyangsinabi
Cô ấy đã nói điều gì đó
Maysinabisiya
Chúng tôi đã nói một chút
Nagsabikamingkaunti
Họ đã không nói gì cả
Walasilangsinabi
Các bạn đã nói ra mọi thứ
số nhiều, vài người
Sinabimolahat
Tôi đã không nói nhiều
Hindimaramiangakingsinabi
Bạn đã không nói mọi chuyện
số ít, một người
Hindimosinabilahat
Anh ấy đã không nói gì cả
Walasiyangsinabi
Cô ấy đã không nói điều đó
Hindiniyasinabiito
Chúng tôi đã không nói điều đó
Hindinaminsinabiyun
Họ đã không nói một chút
Hindisilagaanonagsalita
Các bạn đã không nói điều đó
số nhiều, vài người
Hindiniyoitosinabi
Bạn có nói bất kỳ điều gì không?
số ít, một người
Maysinabikaba?
Anh ấy có nói điều gì đó hay không?
Maysinabibasiya?
Cô ấy có nói điều này không?
Sinasabibaniyaito?
Chúng ta có nói bất cứ điều gì không?
Maysasabihinbatayo?
Họ có nói điều gì đó hay không?
Maysasabihinbasila?
Các bạn có nói về nó không?
số nhiều, vài người
Sasabihinniyobaito?
Các bạn đã nói gì đó phải không?
số ít, một người
Maysinabikaba?
Anh ấy có nói gì không?
Maysinabibasiya?
Cô ấy đã nói thế sao?
Sinabibaniyayun?
Chúng ta đã nói điều gì đó phải không?
Maysinabibatayo?
Họ có nói bất cứ điều gì không?
Maysinabibasila?
Các bạn đã nói điều đó phải không?
số nhiều, vài người
Sinabiniyobaiyon?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Philippines sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Philippines
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Philippines đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress