5:00
Bigay
55
Mag-aral
Balikan
Binibigyan kita ng mga bulaklak
isahan, isang tao
Tidodeifiori
Binibigyan mo ako ng regalo
isahan, isang tao
Midaiunregalo
Ibinibigay niya ang numero ng kanyang telepono
ilsuonumeroditelefono
Binibigyan niya siya ng pagkakataon
Gliunapossibilità
Ibinibigay namin ang aming salita
Diamolanostraparola
Ipinamimigay nila ito
Lodannovia
Ibinibigay niyo sa kanya ang lahat
maramihan, maraming tao
Glidatetutto
Sumusuko na ako
Mistoarrendendo
Ibinibigay mo ito sa kanya
isahan, isang tao
Glielostaidando
Ibinibigay niya ito sa akin
Mistadandoquesto
Ibinibigay niya ito pabalik
Lostaridando
Binibigyan namin kayo ng pera
maramihan, maraming tao
Vistiamodandodeisoldi
Binibigyan nila kayo ng kotse
maramihan, maraming tao
Vistannodandounamacchina
Binibigyan nila kayo ng mga upuan
maramihan, maraming tao
Glistatedandodeiposti
Wala akong binibigay
Nondoniente
Hindi ka masyadong nagbibigay
isahan, isang tao
Nondaimolto
Hindi siya nagbibigay ng mga bulaklak sa kanya
Nonledeifiori
Hindi niya siya binibigyan ng oras
Nonglitempo
Hindi kami nagbibigay ng mas maraming pagkakataon
Nondiamopiùpossibilità
Hindi nila ako binibigyan ng ganyan
Nonmidannoquello
Hindi kayo sumusuko
maramihan, maraming tao
Nonviarrendete
Hindi ko ito ibinibigay sa iyo
isahan, isang tao
Nontelostodando
Hindi mo ito binibigay sa kanya
isahan, isang tao
Nonglielostaidando
Hindi niya ito ibinibigay sa kanya
Nonglielostadando
Hindi niya ito ibinibigay sa kanila
Nonglielostadando
Hindi namin ito ibinibigay sa kanya
Nonglielostiamodando
Hindi nila ito binibigay sa akin
Nonmelostannodando
Hindi niyo ito ibinibigay sa kanila
maramihan, maraming tao
Nonglielostatedando
Binigay ko sa iyo ang aking salita
isahan, isang tao
Tihodatolamiaparola
Binigyan mo siya ng barya
isahan, isang tao
Glihaidatounamoneta
Binigyan niya ako ng panulat
Mihadatounapenna
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang puso
Glihadatoilsuocuore
Ibinigay namin ang aming makakaya
Abbiamodatoilmassimo
Binigyan nila sila ng mga bulaklak
Glihannodatodeifiori
Binigyan niyo sila ng pera
maramihan, maraming tao
Gliavetedatodeisoldi
Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon
Nonglihodatounapossibilità
Hindi mo sila binigyan ng sapat
isahan, isang tao
Nonglihaidatoabbastanza
Hindi niya kami binigyan ng mga tiket
Noncihadatoibiglietti
Hindi niya siya binigyan ng panulat
Nonlehadatounapenna
Hindi namin ibinigay sa kanila iyon
Nongliabbiamodatoquello
Hindi nila ako binigyan ng marami
Nonmihannodatomolto
Hindi kayo sumuko
maramihan, maraming tao
Nonvisietearresi
Binibigay mo ba sa akin ang iyong salita?
isahan, isang tao
Midailatuaparola?
Binibigyan ka ba niya ng numero?
isahan, isang tao
Tiunnumero?
Binibigyan ba niya kayo ng mas maraming oras?
maramihan, maraming tao
Vipiùtempo?
Binibigyan ba natin sila ng isa pang pagkakataon?
Glidiamoun'altrapossibilità?
Binibigyan ba nila kayo ng pera?
maramihan, maraming tao
Vidannodeisoldi?
Nagbibigay ba kayo sa kawanggawa?
maramihan, maraming tao
Dateinbeneficenza?
Ibinigay ko ba sa iyo ang aking telepono?
isahan, isang tao
Tihodatoilmiotelefono?
Nagbigay ka ba ng kahit anong regalo?
isahan, isang tao
Haifattodeiregali?
Nagbigay ba siya sa inyo ng mga bulaklak?
maramihan, maraming tao
Vihadatodeifiori?
Nagbigay ba siya sa inyo ng kahit anumang bagay?
maramihan, maraming tao
Vihadatoqualcosa?
Nagbigay ba tayo sa kanila ng paanyaya?
Gliabbiamodatouninvito?
Ibinigay ba nila sa amin ang aklat?
Cihannodatoillibro?
Ibinigay niyo ba sa kanila ang mga susi?
maramihan, maraming tao
Gliavetedatolechiavi?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Italyano papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Italyano
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Italyano na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress