5:00
Bigay
55
Mag-aral
Balikan
Binibigyan kita ng mga bulaklak
isahan, isang tao
Jetedonnedesfleurs
Binibigyan mo ako ng regalo
isahan, isang tao
Tumedonnesuncadeau
Ibinibigay niya ang numero ng kanyang telepono
Ildonnesonnumérodetéléphone
Binibigyan niya siya ng pagkakataon
Elleluidonneunechance
Ibinibigay namin ang aming salita
Nousdonnonsnotreparole
Ipinamimigay nila ito
Ilsledonnent
Ibinibigay niyo sa kanya ang lahat
maramihan, maraming tao
Vousluidonneztout
Sumusuko na ako
J'abandonne
Ibinibigay mo ito sa kanya
isahan, isang tao
Tuleluidonnes
Ibinibigay niya ito sa akin
Ilmedonneça
Ibinibigay niya ito pabalik
Ellelerend
Binibigyan namin kayo ng pera
maramihan, maraming tao
Nousvousdonnonsdel'argent
Binibigyan nila kayo ng kotse
maramihan, maraming tao
Ilsvousdonnentunevoiture
Binibigyan nila kayo ng mga upuan
maramihan, maraming tao
Vousleurdonnezdessièges
Wala akong binibigay
Jenedonnerien
Hindi ka masyadong nagbibigay
isahan, isang tao
Tunedonnespasgrandchose
Hindi siya nagbibigay ng mga bulaklak sa kanya
Ilneluidonnepasdefleurs
Hindi niya siya binibigyan ng oras
Elleneluidonnepasletemps
Hindi kami nagbibigay ng mas maraming pagkakataon
Nousnedonnonspasplusdechances
Hindi nila ako binibigyan ng ganyan
Ilsnemedonnentpasça
Hindi kayo sumusuko
maramihan, maraming tao
Vousn'abandonnezpas
Hindi ko ito ibinibigay sa iyo
isahan, isang tao
Jeneteledonnepas
Hindi mo ito binibigay sa kanya
isahan, isang tao
Tuneluidonnespas
Hindi niya ito ibinibigay sa kanya
Ilneleluidonnepas
Hindi niya ito ibinibigay sa kanila
Elleneleleurdonnepas
Hindi namin ito ibinibigay sa kanya
Nousneleluidonnonspas
Hindi nila ito binibigay sa akin
Ilsnemeledonnentpas
Hindi niyo ito ibinibigay sa kanila
maramihan, maraming tao
Vousneleleurdonnezpas
Binigay ko sa iyo ang aking salita
isahan, isang tao
Jet'aidonnémaparole
Binigyan mo siya ng barya
isahan, isang tao
Tuluiasdonnéunepièce
Binigyan niya ako ng panulat
Ilm'adonnéunstylo
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang puso
Elleluiadonnésoncœur
Ibinigay namin ang aming makakaya
Nousavonstoutdonné
Binigyan nila sila ng mga bulaklak
Ilsleurontdonnédesfleurs
Binigyan niyo sila ng pera
maramihan, maraming tao
Vousleuravezdonnédel'argent
Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon
Jeneluiaipasdonnédechance
Hindi mo sila binigyan ng sapat
isahan, isang tao
Tuneleuraspasdonnéassez
Hindi niya kami binigyan ng mga tiket
Ilnenousapasdonnédebillets
Hindi niya siya binigyan ng panulat
Elleneluiapasdonnédestylo
Hindi namin ibinigay sa kanila iyon
Nousneleuravonspasdonnéça
Hindi nila ako binigyan ng marami
Ilsnem'ontpasdonnégrand-chose
Hindi kayo sumuko
maramihan, maraming tao
Vousn'avezpasabandonné
Binibigay mo ba sa akin ang iyong salita?
isahan, isang tao
Est-cequetumedonnestaparole?
Binibigyan ka ba niya ng numero?
isahan, isang tao
Est-cequ'iltedonneunnuméro?
Binibigyan ba niya kayo ng mas maraming oras?
maramihan, maraming tao
Est-cequ'ellevousdonneplusdetemps?
Binibigyan ba natin sila ng isa pang pagkakataon?
Est-cequenousleurdonnonsuneautrechance?
Binibigyan ba nila kayo ng pera?
maramihan, maraming tao
Est-cequ'ilsvousdonnentdel'argent?
Nagbibigay ba kayo sa kawanggawa?
maramihan, maraming tao
Est-cequevousdonnezàdesoeuvresdecharité?
Ibinigay ko ba sa iyo ang aking telepono?
isahan, isang tao
Est-cequejet'aidonnémontéléphone?
Nagbigay ka ba ng kahit anong regalo?
isahan, isang tao
Est-cequetuasdonnédescadeaux?
Nagbigay ba siya sa inyo ng mga bulaklak?
maramihan, maraming tao
Est-cequ'ilvousadonnédesfleurs?
Nagbigay ba siya sa inyo ng kahit anumang bagay?
maramihan, maraming tao
Est-cequ'ellevousadonnéquelquechose?
Nagbigay ba tayo sa kanila ng paanyaya?
Est-cequenousleuravonsdonnéuneinvitation?
Ibinigay ba nila sa amin ang aklat?
Est-cequ'ilsnousontdonnélelivre?
Ibinigay niyo ba sa kanila ang mga susi?
maramihan, maraming tao
Est-cequevousleuravezdonnélesclés?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Pranses papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Pranses
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Pranses na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress