5:00
Bigay
55
Mag-aral
Balikan
Binibigyan kita ng mga bulaklak
isahan, isang tao
Ikgeefjebloemen
Binibigyan mo ako ng regalo
isahan, isang tao
Jijgeeftmijeencadeau
Ibinibigay niya ang numero ng kanyang telepono
Hijgeeftzijntelefoonnummer
Binibigyan niya siya ng pagkakataon
Zijgeefthemeenkans
Ibinibigay namin ang aming salita
Wijgevenonswoord
Ipinamimigay nila ito
Zijgevenhetweg
Ibinibigay niyo sa kanya ang lahat
maramihan, maraming tao
Julliegevenhemalles
Sumusuko na ako
Ikgeefop
Ibinibigay mo ito sa kanya
isahan, isang tao
Jijgeefthetaanhem
Ibinibigay niya ito sa akin
Hijgeeftditaanmij
Ibinibigay niya ito pabalik
Zijgeefthetterug
Binibigyan namin kayo ng pera
maramihan, maraming tao
Wijgevenjulliegeld
Binibigyan nila kayo ng kotse
maramihan, maraming tao
Zijgevenjullieeenauto
Binibigyan nila kayo ng mga upuan
maramihan, maraming tao
Julliegevenhunstoelen
Wala akong binibigay
Ikgeefniets
Hindi ka masyadong nagbibigay
isahan, isang tao
Jijgeeftnietveel
Hindi siya nagbibigay ng mga bulaklak sa kanya
Hijgeefthaargeenbloemen
Hindi niya siya binibigyan ng oras
Zijgeefthemgeentijd
Hindi kami nagbibigay ng mas maraming pagkakataon
Wijgevengeenkansenmeer
Hindi nila ako binibigyan ng ganyan
Zijgevenmijdatniet
Hindi kayo sumusuko
maramihan, maraming tao
Julliegevennietop
Hindi ko ito ibinibigay sa iyo
isahan, isang tao
Ikgeefhetjouniet
Hindi mo ito binibigay sa kanya
isahan, isang tao
Jijgeefthethemniet
Hindi niya ito ibinibigay sa kanya
Hijgeefthethaarniet
Hindi niya ito ibinibigay sa kanila
Zijgeefthethenniet
Hindi namin ito ibinibigay sa kanya
Wijgevenhethaarniet
Hindi nila ito binibigay sa akin
Zijgevenhetmijniet
Hindi niyo ito ibinibigay sa kanila
maramihan, maraming tao
Julliegevenhethenniet
Binigay ko sa iyo ang aking salita
isahan, isang tao
Ikgafjemijnwoord
Binigyan mo siya ng barya
isahan, isang tao
Jijgafhemeenmunt
Binigyan niya ako ng panulat
Hijgafmijeenpen
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang puso
Zijgafhaarhartaanhem
Ibinigay namin ang aming makakaya
Wijgavenhetbestevanonszelf
Binigyan nila sila ng mga bulaklak
Zijgavenhenbloemen
Binigyan niyo sila ng pera
maramihan, maraming tao
Julliegavenhengeld
Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon
Ikhebhemgeenkansgegeven
Hindi mo sila binigyan ng sapat
isahan, isang tao
Jijhebthunnietgenoeggegeven
Hindi niya kami binigyan ng mga tiket
Hijheeftonsgeenkaartjesgegeven
Hindi niya siya binigyan ng panulat
Zijheefthaargeenpengegeven
Hindi namin ibinigay sa kanila iyon
Dathebbenwijhennietgegeven
Hindi nila ako binigyan ng marami
Zijhebbenmijnietveelgegeven
Hindi kayo sumuko
maramihan, maraming tao
Julliehebbennietopopgegeven
Binibigay mo ba sa akin ang iyong salita?
isahan, isang tao
Geefjemejouwwoord?
Binibigyan ka ba niya ng numero?
isahan, isang tao
Geefthijjeeennummer?
Binibigyan ba niya kayo ng mas maraming oras?
maramihan, maraming tao
Geeftzijjulliemeertijd?
Binibigyan ba natin sila ng isa pang pagkakataon?
Gevenwijhunnogeenkans?
Binibigyan ba nila kayo ng pera?
maramihan, maraming tao
Gevenzijjulliegeld?
Nagbibigay ba kayo sa kawanggawa?
maramihan, maraming tao
Gevenjullieaaneengoeddoel?
Ibinigay ko ba sa iyo ang aking telepono?
isahan, isang tao
Hebikjemijntelefoongegeven?
Nagbigay ka ba ng kahit anong regalo?
isahan, isang tao
Hebjijcadeautjesgegeven?
Nagbigay ba siya sa inyo ng mga bulaklak?
maramihan, maraming tao
Heefthijjulliebloemengegeven?
Nagbigay ba siya sa inyo ng kahit anumang bagay?
maramihan, maraming tao
Heeftzijjullieietsgegeven
Nagbigay ba tayo sa kanila ng paanyaya?
Hebbenwijhuneenuitnodiginggegeven?
Ibinigay ba nila sa amin ang aklat?
Hebbenzijonshetboekgegeven?
Ibinigay niyo ba sa kanila ang mga susi?
maramihan, maraming tao
Hebbenjulliehendesleutelsgegeven?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Dutch papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Dutch
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Dutch na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress