5:00
Bigay
55
Mag-aral
Balikan
Binibigyan kita ng mga bulaklak
isahan, isang tao
Dávámtikvětiny
Binibigyan mo ako ng regalo
isahan, isang tao
Dášmidárek
Ibinibigay niya ang numero ng kanyang telepono
Dávásvételefonníčíslo
Binibigyan niya siya ng pagkakataon
Dávámušanci
Ibinibigay namin ang aming salita
Dámeslovo
Ipinamimigay nila ito
Dávajítopryč
Ibinibigay niyo sa kanya ang lahat
maramihan, maraming tao
Dátemuvšechno
Sumusuko na ako
Vzdávámto
Ibinibigay mo ito sa kanya
isahan, isang tao
Dávášmuto
Ibinibigay niya ito sa akin
Dávámito
Ibinibigay niya ito pabalik
Dávátozpět
Binibigyan namin kayo ng pera
maramihan, maraming tao
Dávámevámpeníze
Binibigyan nila kayo ng kotse
maramihan, maraming tao
Dávajívámauto
Binibigyan nila kayo ng mga upuan
maramihan, maraming tao
Dávátejimmísta
Wala akong binibigay
Nicnedávám
Hindi ka masyadong nagbibigay
isahan, isang tao
Mocnedáváš
Hindi siya nagbibigay ng mga bulaklak sa kanya
Nedávákvětiny
Hindi niya siya binibigyan ng oras
Nedávámučas
Hindi kami nagbibigay ng mas maraming pagkakataon
Nedávámevícešancí
Hindi nila ako binibigyan ng ganyan
Tominedávají
Hindi kayo sumusuko
maramihan, maraming tao
Nevzdávátese
Hindi ko ito ibinibigay sa iyo
isahan, isang tao
Nedávámtito
Hindi mo ito binibigay sa kanya
isahan, isang tao
Nedávášmuto
Hindi niya ito ibinibigay sa kanya
Nedáváto
Hindi niya ito ibinibigay sa kanila
Nedávájimto
Hindi namin ito ibinibigay sa kanya
Nedávámeto
Hindi nila ito binibigay sa akin
Nedávajímito
Hindi niyo ito ibinibigay sa kanila
maramihan, maraming tao
Nedávátejimto
Binigay ko sa iyo ang aking salita
isahan, isang tao
Daljsemtisvéslovo
Binigyan mo siya ng barya
isahan, isang tao
Daljsimuminci
Binigyan niya ako ng panulat
Dalmipero
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang puso
Dalamusvésrdce
Ibinigay namin ang aming makakaya
Dalijsmemaximum
Binigyan nila sila ng mga bulaklak
Dalijimkvětiny
Binigyan niyo sila ng pera
maramihan, maraming tao
Dalijstejimpeníze
Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon
Nedaljsemmušanci
Hindi mo sila binigyan ng sapat
isahan, isang tao
Nedaljsijimdost
Hindi niya kami binigyan ng mga tiket
Nedalnámlístky
Hindi niya siya binigyan ng panulat
Nedalapero
Hindi namin ibinigay sa kanila iyon
Tojsmejimnedali
Hindi nila ako binigyan ng marami
Nedalimitohomoc
Hindi kayo sumuko
maramihan, maraming tao
Nevzdalijstese
Binibigay mo ba sa akin ang iyong salita?
isahan, isang tao
Dášmisvéslovo?
Binibigyan ka ba niya ng numero?
isahan, isang tao
tičíslo?
Binibigyan ba niya kayo ng mas maraming oras?
maramihan, maraming tao
vámvícčasu?
Binibigyan ba natin sila ng isa pang pagkakataon?
Dámejimdalšíšanci?
Binibigyan ba nila kayo ng pera?
maramihan, maraming tao
Dávajívámpeníze?
Nagbibigay ba kayo sa kawanggawa?
maramihan, maraming tao
Dávátenacharitu?
Ibinigay ko ba sa iyo ang aking telepono?
isahan, isang tao
Daljsemtisvůjtelefon?
Nagbigay ka ba ng kahit anong regalo?
isahan, isang tao
Daljsinějakédárky?
Nagbigay ba siya sa inyo ng mga bulaklak?
maramihan, maraming tao
Dalvámkvětiny?
Nagbigay ba siya sa inyo ng kahit anumang bagay?
maramihan, maraming tao
Dalavámněco?
Nagbigay ba tayo sa kanila ng paanyaya?
Dalijsmejimpozvánku?
Ibinigay ba nila sa amin ang aklat?
Dalinámtuknihu?
Ibinigay niyo ba sa kanila ang mga susi?
maramihan, maraming tao
Dalijstejimklíče?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Czech papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Czech
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Czech na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress