5:00
Alphabet
335
Study
Review
a
ya
eo
yeo
o
yo
u
yu
eu
i
ae
yae
e
ye
wa
wae
oe
wo
we
wi
ui
ga
geo
gyeo
go
gyo
gu
gyu
geu
gi
gae
gyae
ge
gye
na
nan
nya
neo
neon
nyeo
no
non
nu
nun
nyu
nae
ne
neu
neun
ni
nin
nwa
nwo
noe
nui
da
deo
do
dot
du
deu
deut
di
dae
de
dwae
dwo
doe
dwi
ra
ral
reo
reol
ryeo
ro
ryo
ru
rul
ryu
reu
reul
ri
ril
rae
re
rye
roe
ma
meo
myeo
meom
mo
mom
myo
mu
mum
mi
mae
me
mwo
ba
beo
byeo
beop
bo
bu
beu
bi
bip
be
bwa
sa
sya
seo
syeo
so
syo
su
syu
seu
si
sae
se
seok
soe
swi
swae
ang
yang
eong
yeong
yong
yung
eung
wang
ja
jeo
jyeo
jo
jyo
ju
jyu
jeu
ji
jae
je
jwa
jwo
joe
jwi
cha
cheo
chyeo
cho
chu
cheu
chi
chae
che
choe
chwo
chwi
ka
keo
kyeo
kyo
ku
kyu
keu
ki
ko
kik
kae
ke
kwo
kwi
kwe
kwae
ta
teo
to
tu
tyu
teu
ti
te
tae
toe
twi
pa
peo
pyeo
po
pyo
pu
pyu
peu
pi
pe
pae
pye
ha
heo
hyeo
ho
hyo
hu
hyu
heu
hi
hae
he
hye
hwa
hoe
hui
kka
kkeo
kkyeo
kko
kku
kkeu
kki
kke
kkae
kkwo
kkwi
kkwae
kkwe
tta
tteo
tto
ttu
tteu
ttae
tte
ttwi
ppa
ppeo
ppo
ppu
ppeu
ppae
ssa
sseo
sso
sseu
ssi
jja
jjeo
jji
jjae
bang
beon
bwat
byeong
chaek
chal
chat
cheon
cheong
chim
chin
chul
dang
deul
deun
deung
doel
doen
dong
geol
geon
geot
geum
gong
gwan
gyeol
gyeong
gyeot
haeng
haet
hang
heom
hwak
hyeong
jang
jeok
jeol
jeom
jeon
jeong
jong
jung
jwot
keom
keun
kkeut
kkot
kkum
meok
mwon
myeon
myeong
myeot
naet
neol
neul
nyeon
ppang
pyeon
rang
reon
reot
reum
reun
ryeok
ryeot
saek
saeng
sang
seol
seon
seong
seul
seun
seup
syeot
teon
tong
tteon
tteot
yeok
yeol
yeon
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Korean to English
Translate
Translate from English to Korean
Listen
Listen and choose the correct Korean sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress