5:00
Why do you work so much?
7
Study
Review
Why do you work so much?
多?
nǐ wèi shén me gōng zuò zhè me duō?
I am saving up for a house
wǒ zài cún qián mǎi fáng zi
That is very responsible of you
nǐ hěn fù zé rèn
Have you saved money for a property?
吗?
nǐ yǒu cún qián mǎi fáng ma?
I am still paying off my student loan
wǒ hái zài cháng hái wǒ de xué shēng dài kuǎn
How long will that take you?
间?
zhè xū yào duō zhǎng shí jiān?
Probably forever
kě néng yǒng yuǎn
Study
Reset progress