5:00
Who is that girl?
6
Study
Review
Who is that girl?
谁?
nà wèi gū niang shì shuí?
That is my girlfriend
tā shì wǒ de nǚ péng you
I thought you were single
wǒ yǐ wèi nǐ dān shēn
We just started dating
wǒ men gāng kāi shǐ yuē huì
How did you meet?
的?
nǐ men shì zěn me rèn shi de?
We met on the internet
wǒ men shì zài wǎng shàng rèn shi de
Study
Reset progress