5:00
Which child is yours?
6
Study
Review
I am here to pick up my child
wǒ lái jiē wǒ de hái zi
Which child is yours?
的?
nǎ gè hái zi shì nǐ de?
The boy wearing a brown hat
dài zhe zōng sè mào zi de nán hái
The child by the table?
子?
zhuō biān de hái zi?
That is him
nà shì tā
He looks like you
tā kàn qǐ lái xiàng nǐ
Study
Reset progress