5:00
Where are my clothes?
6
Study
Review
Where are my clothes?
儿?
wǒ de yī fú zài nǎ ér?
They are in the laundry
tā men zài xǐ yī fáng
I have nothing to wear
西穿
wǒ méi dōng xi chuān le
You can borrow mine
nǐ kě yǐ jiè wǒ de
Your clothes are too small for me
nǎi de yī fú duì wǒ lái shuō tài xiǎo le
You will have to wait then
等了
nà nǐ zhǐ néng děng le
Study
Reset progress