5:00
What is this?
6
Study
Review
What is this?
么?
zhè shì shén me?
It is an old radio
zhè shì yī tái jiù shōu yīn jī
Does it work?
吗?
tā néng cāo zuò ma?
I do not know
wǒ bù zhī dào
Why do you have it?
它?
nǐ wèi shén me yōng yǒu tā?
I use it as a decoration
wǒ yòng tā zuò wèi zhuāng shì
Study
Reset progress