5:00
How often do you work out?
6
Study
Review
How often do you work out?
次?
nǎi duō jiǔ duàn liàn yī cì?
I go to the gym every day
wǒ měi tiān dōu qù jiàn shēn fáng
You look amazing
nǐ kàn qǐ lái hǎo bàng
Can I go with you?
吗?
wǒ kě yǐ gēn nǎi yī qǐ qù ma?
Let us go tomorrow
nà wǒ men míng tiān qù
I will start next week
wǒ xià zhōu cái kāi shǐ
Study
Reset progress