5:00
Food & Beverages
33
Study
Review
a coffee
yī bēi kā fēi
milk
niú nǎi
water
yī bēi shuǐ
an egg
jī dàn
a sandwich
yī gè sān míng zhì
a ham
huǒ tuǐ
bacon
péi gēn
a chocolate
yī kuài qiǎo kè lì
a cake
yī kuài dàn gāo
rice
bái fàn
a tea
yī bēi chá
meat
ròu
a fish
yī tiáo yú
sugar
táng
a bread
miàn bāo
cheese
nǎi lào
a juice
guǒ zhī
a butter
huáng yóu
a fruit
shuǐ guǒ
an apple
píng guǒ
a banana
yī gēn xiāng jiāo
a strawberry
yī gè cǎo méi
a lemon
yī gè níng méng
a pineapple
yī gè bō luó
a vegetable
shū cài
a cabbage
bái cài
a broccoli
西
xi lán huā
a carrot
yī gè hóng luó bo
a cucumber
huáng guā
a lettuce
shēng cài
an onion
yáng cōng
a tomato
fān jiā
a potato
tǔ dòu
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress