5:00
Countries & Continents
36
Study
Review
South Korea
hán guó
France
fǎ guó
Spain
西
xi bān yá
Japan
rì běn
Russia
é luō sī
Germany
dé guó
Saudi Arabia
shā tè ā lā bó
Sweden
ruì diǎn
Italy
yì dà lì
Philippines
fēi lì bīn
China
zhōng guó
Finland
fēn lán
Turkey
tǔ ěr qí
Netherlands
hé lán
Portugal
pú táo yá
Hungary
xiōng yá lì
Norway
nuó wēi
Czech Republic
jié kè
Poland
bō lán
Slovakia
sī luò fá kè
Vietnam
yuè nán
Denmark
dān mài
Greece
xī là
Indonesia
西
yìn dù ní xi yà
India
yìn dù
Ukraine
wū kè lán
United States of America
měi guó
Great Britain
yīng guó
Australia
ào dà lì yà
Switzerland
ruì shì
Europe
ōu zhōu
South America
nán měi zhōu
North America
běi měi
Africa
fēi zhōu
Asia
yà zhōu
Middle East
zhōng dōng
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress